Formularz

 

Kontakt Microsoft Azure

Strona główna Opis Azure Cennik Azure Wersja próbna FAQ Kontakt

 

Microsoft Azure to chmura publiczna oferowana przez Microsoft, czyli dostępne w każdej chwili zasoby obliczeniowe wraz z dodatkowymi usługami, które firmy mogą wykorzystywać do utrzymywania własnych aplikacji, zwiększenia możliwości posiadanych centrów danych lub jako jedyne, kompletne środowisko informatyczne.

Cloud Computing to obecnie najszybciej rozwijający się rodzaju usług informatycznych. Stałe zapotrzebowanie na rozwiązania obniżające koszty funkcjonowania organizacji, ale także na zwiększanie zdolności obliczeniowych sprzyja wzrostowi popularności tego modelu zarządzania zasobami IT.
Microsoft Azure to platforma do uruchamiania rozwiązań informatycznych działających w chmurze (ang. Cloud Computing). Architekt projektujący rozwiązanie dysponuje zwirtualizowanym środowiskiem oferującym praktycznie nieograniczone możliwości skalowania, olbrzymią wydajność i gigantyczny pojemnik do przechowywania danych.
Oferowany przez Microsoft Microsoft Azure dostępny jest w dwóch modelach – Platform as a Service – PaaS i Infrastructure as a Service – IaaS, czyli jako platforma i jako infrastruktura. Klienci mogą skorzystać z funkcji infrastruktury Microsoft Azure dającej dużą swobodę personalizowania, albo z gotowej platformy dającej dużą oszczędność czasu wynikającą z wyeliminowania konieczności administrowania środowiskiem IT.

Infrastruktura Azure
Fizycznym utrzymaniem Microsoft Azure zajmuje się organizacja Microsoft Global Foundation Services, część Microsoft odpowiedzialna za utrzymywanie centrów danych.

MODEL BIZNESOWY ORAZ OPŁATY AZURE

W przypadku zastosowania usług Cloud Computing opłaty są proporcjonalne do stopnia wykorzystania platformy (tzw. model pay as you go), czyli zużytej przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej i pasma (transfer danych z chmury). Taki system opłat zapewnia bardzo dużą elastyczność i nie wymaga inwestowania we własną serwerownię (sprzęt, licencje, obsługę itp.). Jednym z przykładów może być organizacja, która planując kampanie promocyjną może na czas trwania kampanii (nawet na moment rzędu pojedynczych minut czy godzin) zwiększyć używane zasoby, a po okresie intensywnego ruchu uwolnić je tak aby opłaty były niższe.

Inna forma oferty to tzw. Commitment based i bazuje ona na zobowiązaniu klienta do opłacania subskrypcji o predefiniowanych parametrach przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy i w zamian zapewnia niższy poziom cenowy dzięki przyznaniu korzystnych upustów sięgających nawet 32%.
W modelu tradycyjnym organizacja/przedsiębiorstwo, które decyduje się na uruchomienie usługi biznesowej w oparciu o własną infrastrukturę informatyczną, już na samym początku swego działania zmuszone jest do poniesienia kosztów zakupu serwerów, infrastruktury sieciowej, oprogramowania itd. Zapewniany przez ten sprzęt potencjał (miejsce na dyskach, moc obliczeniowa) przez pewien okres czasu może nie być w pełni wykorzystywany (np. faza początkowa projektu uruchamiania nowej usługi biznesowej). Użytkownik natomiast będzie ponosił przez cały ten okres koszty bieżącego utrzymania sprzętu (zasilanie, chłodzenie, serwisowanie itp.). Początkowy poziom niewykorzystania zasobów IT obrazuje na poniższym wykresie (Rys. 2) czerwone pole.
Wykorzystanie zasobów IT
Rys. 2 Wykorzystanie infrastruktury IT w modelu tradycyjnym


W kolejnym okresie dalszy rozwój firmy, usługi może wymuszać na użytkowniku konieczność zainwestowania w dodatkową infrastrukturę informatyczną. Może okazać również, że rozwój firmy będzie szybszy, niż przewidywano, i posiadane zasoby IT, nawet po zwiększeniu ich potencjału, okażą się niewystarczające do zapewnienia przedsiębiorstwu właściwego poziomu dostępności zasobów infrastruktury IT (czerwone pole). Niewydolność infrastruktury informatycznej naraża w takim przypadku przedsiębiorstwo na utratę dodatkowego popytu na produkty lub usługi oferowane przez dane przedsiębiorstwo lub organizacje. Firma może stracić potencjalnych odbiorców na rzecz rozwiązań konkurencyjnych, co może mieć wpływ na niższe przychody i pogorszenie wyników finansowych.

Obserwując wzrost zapotrzebowania na zasoby IT, firma po raz kolejny ponosi niezbędne nakłady inwestycyjne. Reakcja przedsiębiorstwa może być jednak mimo wszystko nieco spóźniona, co może nieść za sobą negatywne implikacje w aspekcie postrzegania firmy, jej produktu przez potencjalnych i dotychczasowych klientów. Mając na względzie cykliczność, która występuje na rynku komercyjnym, możemy przyjąć, iż po pewnym okresie poziom popytu na produkt przedsiębiorstwa obniża się do poziomu sprzed szybkiego wzrostu. Potencjał infrastruktury staje się wtedy w dużym stopniu niewykorzystany, podczas gdy koszty operacyjne związane z utrzymaniem zasobów IT pozostają w zasadzie bez zmian na stosunkowo wysokim poziomie.

Praktyka gospodarcza pokazuje, że firmy, które są w stanie w krótkim okresie dostosować się do zmieniających się warunków gospodarowania, zawsze będą w lepszej sytuacji od swoich konkurentów. Brak umiejętności dopasowania się do szybkiego wzrostu popytu, czyli zdolności obsłużenia w krótkim czasie większej liczby klientów, zwykle skutkuje ich utratą. Kontrahenci przechodzą wtedy do tych firm, które mogą sprostać ich potrzebom, a dla przedsiębiorstwa oznacza to zwykle pogorszenie jego pozycji rynkowej. Firmy opierające swą działalność operacyjną o model tradycyjny wykorzystania zasobów IT mogą znaleźć się w opisanej wyżej sytuacji. Jednym ze sposobów na ograniczenie negatywnych efektów jest zmiana modelu zarządzania zasobami informatycznymi na model Cloud Computing.

Azure Cloud Computing
Rys. 3 Wykorzystanie infrastruktury IT w modelu Cloud Computing

Użytkownik, który przeniesie swoje zasoby informatyczne do chmury, już po krótkim czasie zaczyna uzyskiwać konkretne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim, rozpoczynając działalność, nie jest zmuszony do ponoszenia nakładów na rozbudowę infrastruktury informatycznej – pojawiają się, więc pierwsze wymierne oszczędności. Poniesione koszty początkowe zwracają się bardzo szybko, w przeciwieństwie do modelu tradycyjnego, gdzie inwestycja zwraca się zwykle w znacznie późniejszym okresie. Następnie, wraz ze wzrostem stopnia wykorzystania zasobów IT, nie ma konieczności inwestowania w kolejne własne zasoby infrastruktury i oprogramowania. Dostawca chmury oferuje usługobiorcy wysoką skalowalność połączoną z możliwością elastycznej alokacji zasobów w tym momencie, kiedy faktycznie istnieje na nie zapotrzebowanie (Rysunek 3). Nie jest więc możliwa taka sytuacja, jaka może mieć miejsce w modelu tradycyjnym, kiedy będące w posiadaniu użytkownika zasoby IT nie są w stanie sprostać gwałtownym, często niespodziewanym wzrostom popytu. Wdrożenie usługi Cloud Computing ogranicza, zatem ryzyko utraty dodatkowych przychodów i utraty klientów. Elastyczność w reagowaniu pozwala, zatem zachować firmie przewagę nad tymi konkurentami, którzy taką elastycznością nie dysponują oraz minimalizować koszty operacyjne.

Przykładowe modele wykorzystania platformy Azure:

Azure przetwarzanie wsadowe elastyczna skalowalność Azure
Azure wzrost zapotrzebowania Azure w cyklicznym zapotrzebowaniu

KOMPONENTY PLATFORMY AZURE

Microsoft Azure IaaS (Maszyny Wirtualne) – rozwiązanie typowo infrastrukturalne, sprowadzające się do zapewnienia przez Microsoft platformy sprzętowej o wymaganej konfiguracji i o zdefiniowanych zasobach (moc obliczeniowa CPU, ilość pamięci operacyjnej RAM, przestrzeń dyskowa). Płaci się za czas zarezerwowanych zasobów sprzętowych używanych do uruchomienia maszyn wirtualnych Windows lub Linux oraz za dane przesłane z datacenter (ewentualnie wykorzystanie pozostałych komponentów opisanych poniżej).

Microsoft Azure PaaS (Usługi w chmurze) – środowisko, w którym uruchamiane są poszczególne aplikacje (środowisko hostujące kod). Może to być aplikacja ASP.NET, usługa WCF, kod PHP, czy po prostu – proces Windows; Płaci się za czas zarezerwowanych zasobów sprzętowych używanych do uruchomienia danego kodu oraz za dane przesłane z datacenter Microsoft Azure (ewentualnie wykorzystanie pozostałych komponentów opisanych poniżej).

Azure Web Sites (Witryny sieci Web) – dedykowana platforma dla serwisów i portali internetowych.

Umożliwia szybkie uruchomienie nowego serwisu (zintegrowane platformy Joomla, WordPress, Umbraco itp.) lub implementację własnego kodu. Zapewnia automatyczną skalowalność, bezpieczeństwo oraz pełna integrację z usługami Microsoft Azure (bazy danych, usługi cachowania SQL, funkcja CDN).

Azure Media Service (Multimedia) – gotowa platforma zapewniająca elastyczność, skalowalność i niezawodność obsługi wysokiej jakości multimediów przesyłanych do użytkowników na całym świecie (streaming). Rozwiązanie umożliwia kodowanie, konwersje formatów, zabezpieczenie treści przed kradzieżą i zapewnia mechanizmy przesyłania treści „na żądanie” oraz na żywo.


Azure Big Data (Platforma Hadoop) – zintegrowana platforma zarządzania danymi o dowolnym rozmiarze, czy to ustrukturyzowanych danych w relacyjnych bazach danych, czy też niestrukturalnych danych pochodzących z Hadoop lub przesyłanych w strumieniach danych z StreamInsight. Mechanizm przeznaczony dla dużych środowisk i obszernych baz i zbiorów danych - rozproszone przetwarzanie w klastrze komputerów za pomocą prostego modelu programowania zaimplementowanego w Microsoft Azure. Hadoop przeznaczony jest do skalowania przetwarzania danych od pojedynczych serwerów do tysięcy komputerów.


Azure Storage (Magazyn danych)– mechanizm zapewniający niezawodne i skalowalne przechowywanie informacji. Płaci się za czas przechowywania danych i transfer wychodzący datacenter Microsoft Azure. Dostępne są trzy rodzaje pojemników:

• Azure Table – przeznaczona do przechowywania miliardów wierszy (dane nierelacyjne),
• Azure Blob – do przechowywania danych binarnych (pliki tekstowe, DOC, XLS, grafiki, multimedia itp.)
• Azure Queue – kolejki do szybkiej wymiany informacji (komponent wykorzystywany przez aplikacje);

SQL Azure – relacyjna baza danych (w dużej części zgodna z Microsoft SQL Server). Płaci się stałą opłatę za bazę o ustalonym maksymalnym rozmiarze oraz za transfer wychodzący z datacenter;

Microsoft Azure AppFabric (dawniej .NET Services) – komponent odpowiadający za połączenie chmury publicznej i usług lokalnych. Składa się z dwu składników:
Azure Access Control – pozwala definiować mechanizmy kontroli dostępu, autoryzacji, uprawnień itp. w oparciu o federację;
Azure Service Bus – pozwala w elegancki, bezpieczny, ale prosty sposób udostępnić usługi z lokalnej serwerowni czy wręcz laptopa. Obsługuje wiele gotowych wzorów komunikacyjnych (publish-subscribe, multicast, buforowane itp.) a także pozwala nie martwić się tym, że usługa znajduje się za NAT-em czy firewallem.

DOSTĘPNOŚĆ PLATFORMY AZURE – UMOWY SLA AZURE

Firma Microsoft gwarantuje dostępność wykupionych usług na poziomie ponad 99,90%.
Poszczególne wartości dostępności ustalane są indywidualnie dla danych komponentów platformy.
Wybrane wartości umów SLA świadczonych przez firmę Microsoft dla klientów Microsoft Azure:
• Ponad 99,95% - na połączenie (serwisy są połączone i dostępne z poziomu sieci web, komponent WebRole posiada aktywne połączenie zewnętrzne i jest dostępny z poziomu sieci web).
• Ponad 99,90% - dostępności Bazy Danych (baza jest połączona i dostępna z poziomu sieci web).
• Ponad 99,90% - dostępności Magazynu Danych (magazun jest połączony i dostępny z poziomu sieci web, REST jest aktywny, operacje są wykonywane prawidłowo).
• Ponad 99,90% - dostępności Usług (ServiceBus jest aktywny i utrzymywane jest połączenie zewnętrzne, operacje na komunikatach wykonywane są prawiodłowo).

PODSUMOWANIE AZURE

Firma Microsoft, udostępnia model Cloud Computing skierowany zarówno do rynku konsumenckiego, jak również do rynku komercyjnego we wszystkich najbardziej popularnych obszarach tj. IaaS (Microsoft Azure Platform), PaaS (Microsoft Azure Platform), SaaS (Office 365, Windows Intune). Takie podejście oferuje przede wszystkim konsystentne i spójne środowisko, które jest fundamentem na bazie którego możemy budować elastyczna organizację czy infrastrukturę IT. Platforma Cloud Computing od Microsoft otwarta jest również dla innych dostawców technologii, przykładowo platforma Microsoft Azure oprócz wsparcia dla rozwiązań ASP.Net posiada również wsparcie dla Java czy PHP, pakietów Joomla lub WordPress, a także wspiera system operacyjny Linux. Wydaje się, że zakres funkcjonalny jest bardzo istotnym wyróżnikiem oferty na tle konkurencji w szczególności, kiedy mamy do czynienia ze wsparciem z odpowiednio zdefiniowanym i gwarantowanym poziomem SLA.


Prezentacja procesu aktywacji licencji Microsoft Azure Open. Uruchomienie Azure w Open czyli jak aktywować Microsoft Azure.


Dodatkowe dokumenty Microsoft Azure:

Bezpłatny eBook Azure Bezpłatny eBook "Building Cloud Apps with Microsoft Azure" Scott Guthrie, Mark Simms, Tom Dykstra, Rick Anderson i Mike Wasson
wydanie: lipiec 2014
Ilość stron: 198


Ten ebook Azure przeprowadzi Cię przez typowe rozwiązania do budowania systemów chmurowych. Książka Azure pokaże proces rozwoju, oraz strukturę i metodologię. Treść książki oparta jest na prezentacji opracowanej przez Scott Guthrie i przedstawionej na Norwegian Developers Conference (NDC) w czerwcu 2013 roku (część 1, część 2), oraz w Microsoft Tech Ed Australia we wrześniu 2013 (część 1, część 2 ). Książka Azure zawiera wiele aktualizacji rozszerzających jej zawartość zawartość podczas przekładu treści video do formy pisemnej.

Książka o Azure jest do pobrania pod adresem http://www.microsoftvirtualacademy.com/ebooks#azure
i jest dostępna w formatach:
Pobierz PDF (6.35 MB)
Pobierz plik EPUB (22.7 MB)
Pobierz jako Mobi for Kindle file (12.3 MB)

Bezpłatny eBook Azure Bezpłatny eBook "Introducing Microsoft Azure HDInsight" Avkash Chauhan, Valentine Fontama, Michele Hart, Wee Hyong Tok, and Buck Woody
wydanie: May 2014
Ilość stron: 130


W książce Introducing Microsoft Azure HDInsight, omówion został obszar big data i jak można wykorzystać jego zalety we własnej organizacji. Jedną z usług którą można użyć aby zrobić to szybko i efektywnie jest serwis Microsoft HDInsight. Książka przedstawia Hadoop i big data, oraz podkreśla koncepcje praktycznych sposobów pracy z HDInsight.

Książka o Azure HDInsight jest do pobrania pod adresem http://www.microsoftvirtualacademy.com/ebooks#azure
i jest dostępna w formatach:
Pobierz PDF (6.37 MB)
Pobierz plik EPUB (8.46 MB)
Pobierz jako Mobi for Kindle file (12.8 MB)
Pobierz dodatkowe pliki (6.83 MB)

Bezpłatny eBook Azure Bezpłatny eBook "Introducing Windows Azure for IT Professionals" Mitch Tulloch with the Windows Azure Team
wydanie: October 2013
Ilość stron: 142


Szczegółowy przegląd systemu Microsoft Azure. Z książki dowiesz się jak korzystać z elastycznej platformy chmury Azure. Książka przeznaczona jest dla specjalistów IT i jest doskonałym przewodnikiem omawiającym funkcje i ich możliwości. Tematy książki obejmują rozwiązania Windows Azure, usługi obliczenie oraz sieciowe, usługi transmisji i przechowywania danych oraz usługi aplikacji w ramach Azure.

Książka wprowadzająca do Windows Azure dla profesjonalistów jest do pobrania pod adresem http://www.microsoftvirtualacademy.com/ebooks#azure
i jest dostępna w formatach:
Pobierz PDF (8.00 MB)
Pobierz plik EPUB (22.5 MB)
Pobierz jako Mobi for Kindle file (40.3 MB)
Pobierz dodatkowe pliki (2.33 MB)

Bezpłatny eBook Azure Bezpłatny eBook "Rethinking Enterprise Storage: A Hybrid Cloud Model" Marc Farley
wydanie: July 2013
Ilość stron: 120


Dowiedz się jak model chmury hybrydowej, łącząc usługi magazynowania cloud z przechowywaniem w tradycyjnym modelu on-premises, może rozwiązać wiele wyzwań stawianych nowoczesnemu systemowi przechowywania danych i jednocześnie uzyskać nalepszy efekt finansowy. Książka skupia się na hybrydowych rozwiązaniach cloud storage, opisując strategiczne i praktyczne zastosowania, dzięki którym poznasz korzyści Azure Cloud dla Twojej organizacji.

Książka Rethinking Enterprise Storage: A Hybrid Cloud Model jest do pobrania pod adresem http://www.microsoftvirtualacademy.com/ebooks#azure
i jest dostępna w formatach:
Pobierz PDF (3.00 MB)
Pobierz plik EPUB (3.8 MB)
Pobierz jako Mobi for Kindle file (7.2 MB)

Copyrights © Integrity Partners 2015, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Kontakt Microsoft Azure