Formularz

 

Kontakt Microsoft Azure

Strona główna Opis Azure Cennik Azure Wersja próbna FAQ Kontakt

 

Co to jest Microsoft Azure?

Microsoft Azure to otwarta i elastyczna platforma, która dostarcza wszystkie elementy składowe umożliwiające szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi. Microsoft Azure oferuje szeroki zakres usług aplikacyjnych, obliczeniowych, magazynu i sieci. Umożliwia tworzenie aplikacji, korzystając z dowolnego języka, narzędzia lub środowiska. Ponadto pozwala integrować publiczne aplikacje chmurowe z istniejącym środowiskiem IT.

Co to jest Microsoft Azure w programie licencyjnym Open?

Microsoft Azure w programie licencyjnym Open zapewnia nowe możliwości dostarczania usług platformy Azure. Klienci kupując w EOPEN opłacają zobowiązania finansowe (subskrypcje) w ramach programu licencyjnego Open, Open Value lub Open Value Subscription, które są ważne maksymalnie 12 miesięcy. Okres trwania subskrypcji rozpoczyna się wraz z uruchomieniem klucza aktywacji usługi online (Online Service Activation, OSA).

Czym różni się Microsoft Azure w programie licencyjnym Open od wcześniej dostępnych programów licencjonowania?

Do tej pory istniały dwie opcje zakupu Microsoft Azure – poprzez platformę http://azure.microsoft.com , albo w ramach umowy Enterprise Agreement (EA). Teraz Microsoft Azure jest również dostępny w znanym Klientom programie licencjonowania Open, który oferuje wszystkie korzyści z niego wynikające i wygodne formy płatności. Dotychczasowi Klienci mogą teraz kupić Microsoft Azure w ramach posiadanych, aktywnych umów licencji zbiorowych w eOpen.

Jakie jednostki SKU dla Microsoft Azure są dostępne w eOpen?

Obecnie istnieje jedna jednostka SKU subskrypcji dla Microsoft Azure w programie licencyjnym Open. Mogą Państwo nabyć nielimitowaną liczbę jednostek SKU, aby osiągnąć odpowiednie saldo kredytowe. Jedna jednostka SKU jest warta 84,33 EUR (100 USD lub równowartość w innej walucie). Jeśli zamierzają Państwo zasubskrybować Microsoft Azure o wartości 1000 USD w programie licencji grupowych, to będzie musiał zakupić w eOpen 10 jednostek SKU. W zamian otrzyma jeden, dynamicznie generowany klucz OSA (Online Service Activation).

Jakiego typu organizacje mogą skorzystać z tej oferty?

Oferta Microsoft Azure w licencjonowaniu grupowym jest dostępna w eOpen dla wszystkich organizacji komercyjnych i akademickich, jak również dla większości rządowych. Microsoft Azure w programie Open będzie również dostępny w ramach programów Open Government i Open Academic.

Jakie usługi dostępne w Microsoft Azure mogą być realizowane w ramach kredytów nabywanych w eOpen?

Kredyty Microsoft Azure nabyte w firmie eOpen w ramach programu licencji grupowych można wykorzystać dla każdej usługi Microsoft Azure, która dostępna jest w formie zobowiązania finansowego przy zakupach online. Usługi takie jak Azure RMS i Active Directory Premium z platformy Azure, które nie są dostępne w formie zobowiązania finansowego, nie mogą być nabywane w ramach programu Azure w Open.

Czy istnieją wymagania, które Klient musi spełniać, aby mieć możliwość korzystania z Microsoft Azure w programie licencyjnym Open?

Microsoft Azure w programie Open wymaga rejestracji użytkownika w witrynie Volume Licensing Service Center (VLSC), ponieważ jest to element procesu aktywacji umowy Open. Łącze do tej witryny jest przekazywane w oryginalnym potwierdzeniu zakupu i w powitalnej wiadomości e-mail. Do korzystania z portalu Azure konieczne jest posiadanie konta Microsoft.

W jaki sposób klienci mogą nabyć Microsoft Azure w programie licencyjnym Open?

Klienci nabywają Microsoft Azure w programie licencji grupowych od eOpen w formie klucza aktywacji usługi online (Online Service Activation, OSA). Jest to przedpłacone 12-miesięczne zobowiązanie finansowe, które przypisuje określony kredyt pieniężny do konta Klienta. Po zakupie i aktywacji klucza OSA Klienci mogą wydać ten kredyt na dowolną usługę opartą na platformie Azure rozliczaną na podstawie jej konsumpcji.

Jak długo obowiązuje kredyt Microsoft Azure w programie licencyjnym Open?

Każdy klucz OSA jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego aktywowania. Zakup kredytu nie jest tożsamy z jego aktywacją. 12-miesięczny okres subskrypcji zaczyna się dopiero wtedy, gdy Klient aktywuje usługę kluczem OSA.

A co jeśli Klient chce nabyć większy kredyt na usługi Microsoft Azure?

Jeśli Klient chce zasilić konto Azure, może w dowolnym czasie nabyć od EOPEN dodatkowe klucze OSA. Może też kupić więcej kredytów Azure bezpośrednio z portalu Azure za pomocą karty kredytowej. Zakupy za pomocą karty kredytowej są jednak zalecane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, gdy konieczne jest błyskawiczne zasilenie konta. Aby uniknąć takich sytuacji zalecane jest przypisanie eOpen jako partnera powiadomień subskrypcji. Dzięki temu Klient będzie mógł kontynuować zakupy tokenów Azure od EOPEN, a jednocześnie uzyska lepszą cenę niż przy płatności kartą kredytową oraz będzie mógł zamówić dodatkowe usługi konsultingowe.

Czy liczba kluczy Azure, które może aktywować Klient, jest ograniczona?

Nie, nie ma żadnego limitu ilości kluczy Azure, które może aktywować dany klient.

Czy Klient może przesunąć niewykorzystaną część swoich zobowiązań pieniężnych na następny okres subskrypcji?

Nie, Microsoft Azure w programie licencji grupowych dostarczanych przez EOPEN, nie ma możliwości przesunięć na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych. Ostateczny termin wykorzystania kredytu wygasa po 12 miesiącach od daty zastosowania klucza aktywacyjnego Azure. Jeśli Klient wykupił wiele kluczy AZURE w różnym czasie, każdy z nich ma indywidualnie określoną, odrębną datę wygaśnięcia na podstawie indywidualnego terminu aktywacji.

W jaki sposób Klienci mogą anulować zakup Microsoft Azure w programie licencji grupowych Open?

Klient nie może anulować Microsoft Azure w programie licencji grupowych dostarczanych przez eOpen po aktywacji zakupionego klucza OSA. Nie przewidziano również żadnych zwrotów za niewykorzystane środki pieniężne. Po wygaśnięciu lub całkowitym wykorzystaniu kredytu pieniężnego Klient może wygasić subskrypcję. Dane są przechowywane przez 90 dni po dacie wygaśnięcia.

W jaki sposób Klienci mogą odnowić Microsoft Azure w EOPEN?

Klient może kupić klucze OSA w celu odnowienia platformy Azure w EOPEN przed upływem 12-miesięcznego okresu ważności kredytu liczonego od daty jego aktywacji. Zakupu Azure można dokonać na podstawie zamówienia w EOPEN. Kontakt

Jak aktywować tokenty/klucze Azure?

Aby aktywować klucz Azure należy wejść na stronę http://azurecloud.pl/aktywacja

Szczegółowy opis pierwszej aktywacji klucza Azure znajduje się pod łączem Prezentacja procesu aktywacji licencji Microsoft Azure Open. Uruchomienie Azure w Open czyli jak aktywować Microsoft Azure.

Jak można wybrać walutę, w której zostanie zakupiony i rozliczony token Klienta?

Cena jednostki SKU platformy Azure w EOPEN podawana jest w walucie EURO. Przy określaniu początkowej wartości opłaconego przez Klienta zobowiązania finansowego stosowane są stałe stawki kursów walut dla licencji grupowych (a nie dzienne kursy walut).

Czy spadek kursu waluty w kraju Klienta będzie miał wpływ na ograniczenie dostępności platformy Azure?

Nie. Stawki przeliczeniowe dla platformy Azure są ustalane na podstawie kursów walut przyjętych dla licencji grupowych.

Dlaczego jednostki SKU nie są denominowane w danej walucie?

Jednostki SKU platformy Azure w programie Open umożliwiają aktywację w dowolnym miejscu na świecie. Niezależnie od używanej waluty Klient otrzymuje tę samą wartość kredytu na usługi Azure w ramach jednego SKU. Denominowanie jednostek SKU w danej walucie uniemożliwiłoby aktywację w krajach, w których dana waluta nie jest obsługiwana i prowadziłoby do naruszenia przepisów UE/EFTA.

Czy Klienci mogą zarządzać własnymi kontami?

Klienci mogą korzystać z portalu Azure Management Portal w celu zarządzania domenami, użytkownikami końcowymi, subskrypcjami i współpracy administracyjnej. Klienci mogą również nominować EOPEN, który będzie zarządzać kontem Azure w ich imieniu.

W jaki sposób EOPEN może zarządzać kontami Klienta?

Do zarządzania kontem Klienta, wymagany jest dostęp do tego konta, dodanie danych logowania EOPEN do konta Klienta i ustalenie profilu, jako współadministratora. W ten sposób można logować się do portalu każdego z Klientów w celu monitorowania i zarządzania kontem.

W jaki sposób EOPEN może być informowany o niskim saldzie na koncie Klienta?

Klienci mogą ustawić na swoim koncie alerty, które umożliwiają powiadomienie o niskim saldzie. Notyfikacje te można również skierować do EOPEN, aby mógł on nadzorować saldo Klienta i z wyprzedzeniem inicjować proces zasilenia konta.

Czy Klient korzystający z platformy Azure w programie licencyjnym grupowych dostarczanych przez EOPEN może podpisać umowę EA na Azure?

Tak, jest to możliwe, pod warunkiem, że Klient spełni warunki kwalifikujące go do podpisania EA na Azure.

Czy w przypadku podpisania umowy EA Klienci mogą migrować konta platformy Azure w programie licencyjnym grupowych dostarczanych przez EOPEN do portalu zarządzania EA?

Tak, Klienci korzystający z platformy Azure w programie licencyjnym Open, którzy podpiszą umowę EA, mogą przenieść Azure do programu EA. Wymaga to otwarcia specjalnego zgłoszenia serwisowego w celu przeprowadzenia migracji.

Jakiego typu wsparcie mogą uzyskać Klienci Azure?

Wsparcie Azure może zapewnić bezpośrednio EOPEN. Alternatywnie Klient może wysłać online wniosek o wsparcie za pośrednictwem portalu Azure Management Portal. Sprawy związane z subskrypcją i kwestie rozliczeniowe nie wymagają dedykowanej umowy serwisowej. Kontrakt serwisowy wymagany jest przy zgłaszaniu problemów technicznych i usuwaniu usterek.

Jak mogę uzyskać wsparcie EOPEN w zakresie Azure?

Wsparcie Klientom świadczone jest w ramach umowy wsparcia platformy Azure. Kontakt do wsparcia Azure.

Dokumentacja techniczna Windows Azure

Azure Compute:

Azure Virtual Machines
Azure Cloud Services
Azure Websites
Azure Mobile Services
Azure Batch


Azure Data Services:

Azure Storage
Azure SQL Database
Azure HDInsight
Azure Cache
Azure Backup
Azure Site Recovery
Azure Machine Learning
Azure StorSimple
Azure DocumentDB
Azure Search
Azure Data Factory
Azure Stream Analytics


Azure App Services:

Azure Media Services
Azure Service Bus
Azure Push Notifications
Azure Scheduler
Azure BizTalk Services
Azure Active Directory
Azure Multi-Factor Authentication
Azure Automation
Azure CDN
Azure API Management
Azure RemoteApp


Azure Network Services

Azure ExpressRoute
Azure Virtual Network
Azure Traffic Manager


Prezentacja procesu aktywacji licencji Microsoft Azure Open. Uruchomienie Azure w Open czyli jak aktywować Microsoft Azure.


Copyrights © Integrity Partners 2015, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Kontakt Microsoft Azure